6 Ιαν 2008

Προς την αειφόρο ανάπτυξη


Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία μιας νέας αντίληψης για την ανάπτυξη, που στηρίζεται στην ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών, χωρίς να μειώνεται η δυνατότητα ικανοποίησης αυτών των αναγκών και στις επόμενες γενιές.

Από την αναζήτηση της οικονομικής ευημερίας και προόδου, που βασιζόταν αποκλειστικά στην οικονομική "μεγέθυνση" - δηλαδή στην αυξανόμενη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και στην απόδοση μεγαλύτερου κέρδους, περνάμε στην αναζήτηση μιας ευημερίας και προόδου, που βασίζεται στην προστασία του περιβάλλοντος, ώστε να επιτρέψουμε και στις επόμενες γενιές να ευημερούν.

Σήμερα οι όροι ΑΝΑΠΤΥΞΗ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ συνδέονται απολύτως μεταξύ τους με τρόπο ισότιμο με σκοπό την επίτευξη της Αειφόρου Ανάπτυξης!

Ο όρος "αειφόρος" που προέρχεται από τη σύνθετη λέξη αει-φέρων, παραπέμπει σε ορολογία που χρησιμοποιείται κυρίως στην δασοπονία. Ωστόσο αποτυπώνει με σαφήνεια το ζητούμενο.

Οι αρχηγοί των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν - το 2001 - σε μια Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη, στη βάση συγκεκριμμένων μέτρων και μέσων, που ήδη υλοποιούνται στη βάση σειράς οδηγιών για τομείς προτεραιότητας, όπως η Κλιματική Αλλαγή, η προστασία και ανάδειξη της Φύσης, η εξασφάλιση της Υγείας των Ανθρώπων, κλπ, μια Στρατηγική που ήδη αναθεωρήθηκε πρόσφατα.

Η Αειφόρος Ανάπτυξη περιλαμβάνει τρεις συνιστώσες: την ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: