13 Μαρ 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Κατεδαφίσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ

Αθήνα, 2.3.2010

Αριθ.Πρωτ.:οικ.8554

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Κατεδαφίσεων

Η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προκειμένου να στελεχωθεί η Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων, η οποία αποτελεί Τμήμα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) και υπάγεται απευθείας στο Γενικό Επιθεωρητή της ΕΥΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3818/2010 (ΦΕΚ 17/Α/2010)

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Για υποβολή υποψηφιοτήτων τους υπαλλήλους, μόνιμους ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν στο Δημόσιο και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποσπαστούν για τρία (3) χρόνια στην ΕΥΕΠ, με δυνατότητα παράτασης της απόσπασης σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 3 του Ν 3818/2010.

1. Περιγραφή θέσεων

Οι προς πλήρωση θέσεις προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Κατεδαφίσεων είναι δώδεκα και κατανέμονται ως εξής:

Α. Μία (1) θέση Προϊσταμένου του Τμήματος, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή/και Πολιτικών Μηχανικών με Α’ βαθμό.

Β. Τέσσερις (4) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, όπως ορίζεται στο Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α), με τις παρακάτω ειδικότητες: μια (1) θέση ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, δύο (2) θέσεις ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, μια (1) θέση ΠΕ Δασολόγου.

Γ. Επτά (7) θέσεις τακτικού προσωπικού με τις παρακάτω ειδικότητες: δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ Διοικητικού, μια (1) θέση κλάδου ΠΕ Οικονομολόγων, μια (1) θέση κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και μια (1) θέση ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών.

2. Προσόντα Υποψηφίων

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα υποβάλλουν αίτηση για απόσπασή τους στην ΕΥΕΠ θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α. Για τη θέση Προϊσταμένου του Τμήματος θα πρέπει να τεκμηριώνεται επιστημονική εξειδίκευση και εμπειρία, τουλάχιστον δέκα (10) ετών σε θέσεις με σχετικό αντικείμενο, σε θέματα διοίκησης, στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ και να διαθέτουν επαρκή ενασχόληση με τα θέματα περιβάλλοντος και δόμησης.

Β. Για τις θέσεις του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α) και να τεκμηριώνεται τουλάχιστον τριετής εμπειρία σε θέματα περιβάλλοντος, πολεοδομίας ή/και δόμησης, στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ καθώς και επαρκής ενασχόληση με θέματα διοίκησης.

Γ. Για τις θέσεις ΠΕ Διοικητικών θα πρέπει να τεκμηριώνεται τριετής εμπειρία σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης καθώς και γνώσεις στη χρήση Η/Υ και ει δυνατόν σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS).

Για τη θέση ΠΕ Οικονομολόγων, θα πρέπει να διαθέτουν τριετή εμπειρία σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης καθώς και γνώσεις στη χρήση Η/Υ.

Για τις θέσεις ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών θα πρέπει να τεκμηριώνεται τουλάχιστον τριετής εμπειρία σε θέματα περιβάλλοντος, πολεοδομίας ή/και δόμησης στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ καθώς και επαρκής ενασχόληση με θέματα διοίκησης.

Δ. Για την θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης θα πρέπει να διαθέτουν τριετή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα τεχνολογικών και τοπογραφικών εφαρμογών ή/και γνώσεις στη χρήση Η/Υ και ει δυνατόν σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS).

3. Αιτήσεις υποψηφιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στην Δ/νση Διοικητικού της Γενικής Δ/νσης Διοίκησης (Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα), εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και με συστημένη επιστολή.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους υποβάλλουν:

Α. Βιογραφικό Σημείωμα (υπηρεσιακή κατάσταση, καθήκοντα, σπουδές, υπηρεσιακές επιδόσεις, ξένες γλώσσες, γνώσεις χειρισμού Η/Υ, επιμόρφωση, κλπ).

Β. Βεβαίωση από την υπηρεσία τους με βασικά στοιχεία προσωπικού μητρώου (χρόνος υπηρεσίας, εκθέσεις αξιολόγησης, ηθικές αμοιβές, πειθαρχικά, κλπ.).

Γ. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

4. Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Διοικητικού του ΥΠΕΚΑ στα τηλέφωνα 2131515168 ή στην ΕΥΕΠ στο τηλέφωνο 2108701800.

5. Δημοσίευση

Η παρούσα πρόσκληση να δημοσιευθεί στις εφημερίδες «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ». Επίσης, να διαβιβασθεί στις υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υ.Π.Ε.Κ.Α. καθώς και σε όλα τα Υπουργεία με την παράκληση να κοινοποιηθεί στις εποπτευόμενες από αυτά υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ..


Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: