21 Μαΐ 2010

Ανοίγει ξανά ο «φάκελος» του Κηφισού

   


Σχόλια σε σχέση με το σχετικό δημοσίευμα της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ (με ημερομηνία 21-05-10)  :  

Πράγματι, ο "φάκελος" Κηφισός ανοίγει και πάλι !

Με πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ και του Φορέα Διαχείρισης του Κηφισού πραγματοποιήθηκε μια πρώτη συντονιστική Σύσκεψη με σκοπό να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα μιας ιδιαίτερα ευαίσθητης οικολογικά περιοχής της Αττικής, που από το 1994 προστατεύεται με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 632 Δ/94) το οποίο καθόρισε Α’ και Β’ περιοχές προστασίας, με ειδικές χρήσεις γης, όρια κατάτμησης, καθώς και όρους και περιορισμούς δόμησης.

Στις περιοχές Α’, που έχουν χαρακτηρισθεί ως Ζώνες απολύτου προστασίας, περιλαμβάνονται οι εκτάσεις που βρίσκονται σε απόσταση 50 μέτρων εκατέρωθεν του άξονα της κοίτης του ποταμού και των χειμάρρων του .

Στις περιοχές Β’ περιλαμβάνονται εκτάσεις μεταξύ των ορίων των περιοχών Α’ και των ορίων της Ζώνης Προστασίας και επιτρέπονται γεωργικές χρήσεις, κατοικία, δραστηριότητες αναψυχής και πολιτισμού, αθλητισμού και camping.

Το εν λόγω Π.Δ. όχι μόνο δεν εφαρμόζεται, αλλά καταστρατηγείται συνεχώς, καθώς και η κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, με αποτέλεσμα η περιοχή του Κηφισού να έχει μετατραπεί σε «ανοικτό οχετό» όπου απορρίπτονται πάσης φύσεως απόβλητα και έχει προκληθεί σοβαρή περιβαλλοντική ζημιά και υποβάθμιση.


   Προσπάθεις έγιναν αρκετές έως σήμερα, για την προστασία και ανάδειξη του Κηφισού, χωρίς ωστόσο να αποδώσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα...

Είχαμε ακόμη και κατεδαφίσεις, τόσο επί Υπουργείας κ. Κώστα Λαλιώτη, όσο και της κας Βάσως Παπανδρέου.

Ήδη από τις αρχές του 2001, το ΥΠΕΧΩΔΕ έκανε εντατικές προσπάθειες για την προώθηση της εφαρμογής του π.δ. προστασίας του Κηφισού και εντάθηκαν οι έλεγχοι σε έργα και δραστηριότητες που βρίσκονται στην εν λόγω περιοχή, που διενεργήθηκαν τόσο από τις κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ, όσο και από την Περιφέρεια Αττικής και τις Υπηρεσίες της Ν.Α. και εκδόθηκαν αρκετές τελεσίδικες αποφάσεις επιβολής προστίμων και άλλων κυρώσεων, καθώς και κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών.

Το 2004 το ζήτημα αποτέλεσε μία από τις βασικές προτεραιότητες της νεοσύστατης Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών του τότε ΥΠΕΧΩΔΕ που συντόνισε, με σημαντικά αποτελέσματα (που δεν ολοκληρώθηκαν ωστόσο), τις συναρμόδιες υπηρεσίες με σκοπό την επίλυση σειράς σοβαρών προβλημάτων, την ουσιαστική προστασία της περιοχής Κηφισού, συνολικής έκτασης 12.000 στρεμμάτων, και της ανάδειξης της ιστορικής φυσιογνωμίας και λειτουργικότητάς του.

Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, αμέσως μετά τη σύστασή της, ανέλαβε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της (άρθρο 9 του ν. 2947/2001 - ΦΕΚ Α'228 και π.δ. 165/2003 - ΦΕΚ 137/Α) το συντονισμό των ενεργειών μεταξύ κεντρικών, περιφερειακών και νομαρχιακών υπηρεσιών ελέγχου με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή του ισχύοντος Π. Δ/γματος Προστασίας του Κηφισού.

Στη βάση των ανωτέρω συστάθηκε Ομάδα Εργασίας, από Επιθεωρητές Περιβάλλοντος της Γενικής Επιθεώρησης και του Τομέα Νοτίου Ελλάδας προκειμένου να εξετάσει συνολικά τα περιβαλλοντικά ζητήματα της περιοχής Κηφισού, προγραμμάτισε σειρά ενεργειών για την καταγραφή, κωδικοποίηση και αξιολόγηση διαθέσιμου υλικού, την εξέταση του θέματος λειτουργίας βιομηχανικών – βιοτεχνικών και άλλων μονάδων και ανατέθηκε στον Τομέα Νοτίου Ελλάδας της ΕΥΕΠ η διενέργεια επιθεωρήσεων σε βιομηχανικές – βιοτεχνικές μονάδες, που λειτουργούν στην περιοχή Κηφισού, προκειμένου να γίνει έλεγχος της τήρησης περιβαλλοντικών όρων.

Η ΕΥΕΠ προχώρησε επίσης σε ενέργειες σχετικά με την απομάκρυνση των βιομηχανικών και άλλων δραστηριοτήτων με προτεριαότητα αυτών που βρισκόταν εντός της Ζώνης Α' προστασίας του Κηφισού και ζήτησε αποό τις αρμόδιες υπηρεσίες τη ΜΗ χορήγηση νέων αδειών ...

Με βάση τα αποτελέσματα των πρώτων - τότε - επιθεωρήσεων εντοπίστηκαν σοβαρά προβλήματα που αφορούσαν στην έκδοση αδειών και περιβαλλοντικών όρων σε αντίθεση με τα ισχύοντα από το π.δ προστασίας του Κηφισού, καθώς και στη μη τήρηση περιβαλλοντικών όρων, κυρίως σε θέματα που αφορούν στην παρακολούθηση της ποιότητας των αποβλήτων (αδειοδοτήσεις, μητρώο, κ.λ.π.) και στη διάθεση αυτών. Στις περιπτώσεις παραβάσεων επιβλήθηκαν σχετικά πρόστιμα.

Εκείνη τη χρονική περίοδο διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

- Εξακολουθούν να λειτουργούν, συχνά χωρίς άδεια, βιομηχανικές, βιοτεχνικές – κτηνοτροφικές μονάδες και λοιπά ειδικά κτίρια και να απορρίπτουν παντός είδους απόβλητα στον Κηφισό και σε χείμαρρους αυτού.

- Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 7 του Π. Δ/γματος Προστασίας του Κηφισού (ΦΕΚ 632/Δ/27.06.1994), προβλέπεται να απομακρυνθούν, τον Ιούνιο του 2004 (δέκα (10) χρόνια μετά την έκδοση του Π.Δ.), οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές – κτηνοτροφικές μονάδες και λοιπά ειδικά κτίρια. Μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή δεν έχουν δρομολογηθεί οι απαιτούμενες ενέργειες ώστε να είναι δυνατό να εφαρμοσθεί η προαναφερόμενη διάταξη.

- Δεν έχουν ολοκληρωθεί τα αναγκαία έργα υποδομής για τη διάθεση των αποβλήτων σε κατάλληλο αποδέκτη, ενώ το Κέντρο Βιολογικού Καθαρισμού Μεταμόρφωσης αδυνατεί να παραλάβει τα απόβλητα των βιομηχανικών μονάδων.

- Παρά το γεγονός ότι έχουν καταγραφεί τα αυθαίρετα και εκδόθηκαν αρκετές τελεσίδικες αποφάσεις κατεδάφισης, δεν έχουν όλες υλοποιηθεί, ενώ – κατά την παρούσα φάση – έχει σταματήσει η διαδικασία κατεδάφισης (εκκρεμούν αρκετές τελεσίδικες αποφάσεις) λόγω έλλειψης νέων κονδυλίων.

- Στις σχετικές εργολαβίες κατεδάφισης, που ολοκληρώθηκαν, δεν είχε συμπεριληφθεί η απομάκρυνση των μπαζών, με αποτέλεσμα να παραμένουν εκεί και να προστίθενται στα ήδη υπάρχοντα με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται ακόμη περισσότερο το περιβάλλον.

- Έχουν διενεργηθεί επιθεωρήσεις σε έργα και δραστηριότητες και έχουν επιβληθεί τα προβλεπόμενα πρόστιμα, σε όσες περιπτώσεις διαπιστώθηκε η μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.

- Πολλά από τα πρόστιμα έχουν μειωθεί ή δεν έχουν καταβληθεί, μετά από προσφυγή των ενδιαφερόμενων φορέων εκμετάλλευσης στα Εφετεία.

Όπως το 2004 έτσι και ΣΗΜΕΡΑ κοινή είναι η διαπίστωση ότι " Απαιτείται συντονισμένη δράση και άμεση παρέμβαση της Πολιτείας με κύριο άξονα την εφαρμογή του π.δ. προστασίας του Κηφισού και ειδικότερα την απομάκρυνση των βιομηχανικών – βιοτεχνικών και άλλων μονάδων από την Α’ Ζώνη προστασίας του Κηφισού, καθώς και έργα αποκατάστασης και ανάπλασης τμήματος του Κηφισού και διαμόρφωσής του σε πάρκο " ...


 

Ωστόσο, όπως αναφέρει και το δημοσίευμα της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, "εκατοντάδες βιομηχανίες και βιοτεχνίες, εγκατεστημένες, προ του 1994, στην Α΄ και Β' Ζώνη Κηφισού, παρέτειναν, με αποφάσεις του τότε Υπουργείου Ανάπτυξης, την λειτουργία τους και μετά το 2004, κατά παράβαση της νομοθεσίας, αλλά και σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους".

Η εν λόγω γνωμοδότηση της τότε παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στο ΥΠΕΧΩΔΕ, τόνιζε το μη σύννομο παράτασης, μετά το 2004, της λειτουργίας των μονάδων που ήταν εγκατεστημένες, προ του 1994, στον Κηφισό.


... και όμως υπάρχουν περιοχές στον Κηφισό,
όπου το ποτάμι είναι ποτάμι...
όπου η φύση είναι κυρίαρχη και η ομορφιά ανυπέρβλητη...
Μπορούμε να κάνουμε το ποτάμι... πάλι ποτάμι ;


Μ.Κ.

1 σχόλιο:

ΙωάννηςΚ (πρώην ioannisk) είπε...

Ο Κώστας Γιαννακάκης ασχολείται πολύ ενεργά με αυτό το θέμα και απέκτησε και email: asopossos@gmail.com.

Εχει γράψει και σχετικό βιβλίο.