24 Σεπ 2010

Η Υπουργός ΠΕΚΑ επέβαλε υψηλό πρόστιμο στη ΔΕΗ για παραβάσεις στον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό (ΑΗΣ) Πτολεμαΐδας

Πρόσφατα η Υπουργός ΠΕΚΑ υπεγραψε πρόστιμο, μετά από εισήγηση του Γενικού Επιθεωρητή της ΕΥΕΠ, κ. Μέρκου, για παραβάσεις που διαπίστωσαν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος στη ΔΕΗ (αριθμός Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης : οικ. 905/07-06-2010 του Γενικού Επιθεωρητή)Η επιθεώρηση διενεργήθηκε στις 24-11-2009 από  επιθεωρήτριες περιβάλλοντος του Τομέα Boρείου Ελλάδος της Ε.Υ.Ε.Π./Υ.Π.Ε.Κ.Α.στον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό (ΑΗΣ) Πτολεμαΐδας της Δ.Ε.Η. Α.Ε., που είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί στο 22ο χλμ. της οδού  Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, στο Δήμο Πτολεμαΐδας Νομού Κοζάνης και διαπιστώθηκε παράβαση διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων ως παρακάτω (συνοπτικά) : 

Παράβαση 1η: Υπέρβαση των στόχων για τις εκπομπές σωματιδίων του Εθνικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών (ΕΣΜΕ)

Η ΔΕΗ Α.Ε. δεν συμμορφώθηκε με το Εθνικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών, όσον αφορά στην εκπομπή σωματιδίων, κατά τη διάρκεια του έτους 2008, κατά παράβαση της Κ.Υ.Α. Η.Π. 33437/1904/Ε103/29-07-2008 (ΦΕΚ 1634 Β’/14-08-2008). Στις δύο από τις τρεις ΜΕΚ του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας παρουσιάζονται μεγάλες υπερβάσεις, σε σχέση με την εγκεκριμένη συμβολή τους, στους στόχους του ΕΣΜΕ (κατά 3,58 φορές για τις μονάδες Ι, ΙΙ και κατά 5,75 φορές για τη μονάδα IV αντίστοιχα), με αποτέλεσμα την υπέρβαση του στόχου της ΔΕΗ Α.Ε. και τελικά, την υπέρβαση του Εθνικού Στόχου.

Παράβαση 2η: Διάχυτες εκπομπές αέριων ρύπων

Η τέφρα από τον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας μεταφερόταν με φορτηγά που δεν διέθεταν κάλυμμα, κατά παράβαση του όρου 5.13 της, με Α.Π.: 29826/24-10-1997, Απόφασης Ε.Π.Ο. Τα φορτηγά ήταν υπερφορτωμένα, σε βαθμό που οποιαδήποτε κίνησή τους προκαλούσε τη διαφυγή και τη διασπορά της τέφρας με αποτέλεσμα την εκπομπή σκόνης (κονιορτός).

Τα φορτηγά που μετέφεραν και εκφόρτωναν λιγνίτη στην αυλή λιγνίτη τους ΑΗΣ Πτολεμαΐδας δεν είχαν καλυμμένες τις καρότσες τους, κατά παράβαση του όρου 5.1 της, με Α.Π.: 29826/24-10-1997, Απόφασης Ε.Π.Ο.

Παράβαση 3η: Έλλειψη άδειας διάθεσης στερεών αποβλήτων

Η διάθεση της τέφρας, που παράγεται στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, πραγματοποιείται σε χώρους των ορυχείων Πτολεμαΐδας (Κύριος και Βόρειος Τομέας κατά δήλωση του υπευθύνου) χωρίς να έχει ληφθεί η άδεια διάθεσης στερεών αποβλήτων που προβλέπεται στο άρθρο 8 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-03), κατά παράβαση του άρθρου 11 της ίδιας Κ.Υ.Α.

Παράβαση 4η: Έλλειψη αντιρρυπαντικής τεχνολογίας

Δεν υπήρχαν μονίμως εγκατεστημένα συστήματα αναρρόφησης σκόνης εντός των κτιρίων αποθήκευσης και θραύσης του λιγνίτη, κατά παράβαση του όρου 5.4 της, με Α.Π.: 29826/24-10-1997, Απόφασης Ε.Π.Ο., όπως αυτός τροποποιήθηκε από την με, Α.Π.: 130497/15-7-2005, Απόφαση Ε.Π.Ο.

Παράβαση 5η: Ελλιπής παρακολούθηση εκπομπών αερίων ρύπων

Δεν πραγματοποιούνταν μετρήσεις των συγκεντρώσεων των σωματιδίων στα συστήματα αποκονίωσης των κλειστών χώρων και των σιλό τέφρας, κατά παράβαση του όρου 9.2 της, με Α.Π.: 29826/24-10-1997, Απόφασης Ε.Π.Ο. Επιπλέον, στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας δεν υπήρχε σε εφεδρεία μετρητής σωματιδίων, προκειμένου να καθίσταται κατά το δυνατό ταχύτερη η αντιμετώπιση προβλημάτων από μακροχρόνιες βλάβες στους λοιπούς μετρητές, κατά παράβαση του όρου 9.5 της, με Α.Π.: 29826/24-10-1997, Απόφασης Ε.Π.Ο.

Από τις παραπάνω βεβαιωθείσες και αιτιολογημένες παραβάσεις προκύπτει, ότι κατά τη λειτουργία της ανωτέρω δραστηριότητας, δεν τηρούνται προβλεπόμενα μέτρα και όροι για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και όπως προβλέπεται στις διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Συνεπώς, η ελεγχόμενη εταιρεία και οι κατά νόμο υπεύθυνοι (σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 28 του Ν. 1650/86, όπως αυτός ισχύει) υποβάθμιζαν το περιβάλλον, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Ν. 1650/1986, όπως ισχύει.

Ο Συνήγορος του Πολίτη για τα πρόστιμα στη ΔΕΗ

 
Ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανταπόκριση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης στις προτάσεις του για αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων λόγω της λειτουργίας των λιγνιτωρυχείων και των ατμοηλεκτρικών σταθμών (ΑΗΣ) της ΔΕΗ Α.Ε. στους νομούς Κοζάνης και Φλώρινας.

Η πρόσφατη επιβολή προστίμου ύψους 449.100 ευρώ από την Υπουργό ΥΠΕΚΑ, καθώς και δύο προστίμων ύψους 60.000 και 25.000 ευρώ από τον Νομάρχη Κοζάνης προς τη ΔΕΗ Α.Ε. για περιβαλλοντικές παραβάσεις των εγκαταστάσεών της στο νομό Κοζάνης, έρχεται σε συνέχεια αιτημάτων του Συνηγόρου του Πολίτη για διενέργεια αυτοψιών και επιβολή κυρώσεων.

Από τον Μάρτιο του 2009, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διατυπώσει προτάσεις για τον περιορισμό και την αποτροπή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στους νομούς Κοζάνης και Φλώρινας.

Κλιμάκιο του Συνηγόρου έχει επισκεφτεί τους νομούς, όπου συμμετείχε σε συσκέψεις και ανοιχτές συζητήσεις με εμπλεκόμενους φορείς και πολίτες.

Ύστερα από αυτά, ο Συνήγορος του Πολίτη εισηγήθηκε:

i. Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών μέτρησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας σε επίπεδο νομού, υπό την ευθύνη της περιφέρειας.

ii. Ενίσχυση με προσωπικό των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών, που θα ελέγχουν συστηματικά την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ και την τήρηση των συνθηκών ασφάλειας των εξορύξεων.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει ότι για να αντιμετωπιστεί η ατμοσφαιρική ρύπανση λόγω της λειτουργίας των λιγνιτωρυχείων και των ατμοηλεκτρικών σταθμών της ΔΕΗ Α.Ε. στους νομούς Κοζάνης και Φλώρινας:

1. οι αρμόδιοι φορείς χρειάζεται να δρουν συντονισμένα, προληπτικά και κατασταλτικά

2. οι ελεγκτικές υπηρεσίες πρέπει να ελέγχουν συστηματικά την τήρηση των ορίων εκπομπής ρύπων από τις βιομηχανικές μονάδες

3. οι ελεγκτικές υπηρεσίες πρέπει να επιβάλουν κυρώσεις όποτε διαπιστώνονται παραβάσεις

4. τα συναρμόδια υπουργεία πρέπει να επανεξετάσουν τους περιβαλλοντικούς όρους των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, ώστε να μην λειτουργούν οι μονάδες χωρίς εγκεκριμένους νέους περιβαλλοντικούς όρους για μεγάλα χρονικά διαστήματα, όπως συμβαίνει με τους ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, Καρδιάς στην Κοζάνη και τους ΑΗΣ Μελίτης, Αμυνταίου-Φιλώτα στη Φλώρινα.


2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Einai krima pou mia activist kai epistimon san ki esas,
epididetai stin propaganda
tou ypourgeiou kai tis ypourgou pou tipote den kanei para monon exaggelies neon ideon kai dithen kainotomes draseis.
Den einai i douleia sas afti,
den sas ektimoume gi afto,
kai den prepei na taftizeste
me to dithen.
I ypourgos mirazei to paixnidi opos tis epitassei i oikogeneia.
esis omos eiste epistimon kai emprirognomonas se themata
pou ekeini tora anakalyptei.
Me timi
enas oikologos

Μαργαρίτα Καραβασίλη είπε...

Αγαπητέ μου Ανώνυμε,

τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο που διαθέτω προσπαθώ να ενημερώσω - μέσω του ιστολογίου μου - για τα αποτελέσματα των πιο σημαντικών δράσεων της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της οποία έχω την τιμή να προϊσταμαι !

Η δουλειά μου ήταν και παραμένει στη χώρο των ιδεών, της πολιτικής οικολογίας, της δράσης, της επιστημονικής τεκμηρίωσης και των αποτελεσμάτων.

Παράλληλα, από τη θέση που οικειοθελώς ανέλαβα, εκτελώ το χρέος μου ως ενεργός Πολίτης αυτού του τόπου προσπαθώντας να "συμμορφώσω" επιχειρήσεις που τόσα χρόνια ασύστολα ρυπαίνουν... καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον και απειλούν τη δημόσια υγεία.

Το πράδειγμα της ΔΕΗ είναι ένα από τα θέματα που χειρίστηκαν με επιτυχία Επιθεωρήτριες της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, του Τομέα Βορέιου Ελλάδας, που κατέληξε στη Βεβαίωση πολύ σημαντικών παραβάσεων, που χρόνια κανείς δεν έβλεπε... και ως εκ τούτου και στην εισήγηση επιβολής προστίμου, που αμέσως υπέγραψε η Υπουργός ΠΕΚΑ !

Τώρα το "τι κάνει η Υπουργός" και "πως μοιράζει το παιγνίδι" επιτρέψτε μου να μην απαντήσω, τουλάχιστον τώρα.

Αν διαπιστώσω πράγματα ανάλογα με αυτά που μου γράφετε, να είστε σίγουρος πως όχι μόνο θα ασκήσω την κριτική μου, αλλά και θα αποχωρήσω από την Κυβερνητική θέση που σήμερα κατέχω και υπηρετώ.

Φιλικά

Μαργαρίτα Καραβασίλη