11 Νοε 2010

Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν από την Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος κατά το μήνα Οκτώβριο 2010

Μία συστηματική και μηνιαία ενημέρωση για τις δράσεις της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Ε.Γ.Ε.Π.Ε.) θα παρουσιάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αρχίζοντας από το μήνα Οκτώβριο.

Η Ε.Γ.Ε.Π.Ε. συντονίζει και υποστηρίζει όλες τις υπηρεσίες σε κεντρικό, περιφερειακό, νομαρχιακό και επίπεδο ΟΤΑ με σκοπό την ενίσχυση της συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική και ενεργειακή νομοθεσία και τις σύγχρονες επιταγές για την προστασία του περιβάλλοντος, βασική προϋπόθεση για την επίτευξη μιας αειφόρου ανάπτυξης που θα εγγυάται παράλληλα και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και νέες θέσεις εργασίας.

Η Ε.Γ.Ε.Π.Ε. είναι επίσης αρμόδια για την εφαρμογή, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη για την πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς (Προεδρικό Διάταγμα 148/2009), σύμφωνα με την οποία ο «ρυπαίνων» καθίσταται και οικονομικά υπεύθυνος για το κόστος υλοποίησης μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης, μέσω του Αυτοτελούς Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ), το οποίο συγκροτείται άμεσα και που θα συνεργάζεται με τις υπό σύσταση Περιφερειακές Γνωμοδοτικές Επιτροπές για την Πρόληψη και Αποκατάσταση Περιβαλλοντικών Ζημιών.

Στην Ε.Γ.Ε.Π.Ε. υπάγεται, μεταξύ άλλων, και η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) με βασική αρμοδιότητα τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων για την τήρηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των περιβαλλοντικών όρων σε έργα και δραστηριότητες του δημοσίου, ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε επίπεδο χώρας, καθώς των δημόσιων υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις (οι οποίες καταρχήν κοινοποιούνται στον ελεγχόμενο με σχετική Έκθεση Ελέγχου και καλείται σε απολογία) η ΕΥΕΠ εκδίδει Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης και εισηγείται την επιβολή προστίμων και λοιπών κυρώσεων. Σε κάθε περίπτωση οι φάκελοι διαβιβάζονται στον οικείο Εισαγγελέα για την εξέταση τυχόν αξιόποινων πράξεων, καθώς και στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για θέματα αρμοδιότητάς του.

Α. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Κατά το μήνα Οκτώβριο του 2010 η Ειδική Γραμματεία κίνησε διαδικασία εφαρμογής του Π.Δ/γμα 148/2009 για την Περιβαλλοντική ευθύνη για ανάληψη δράσεων πρόληψης και αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς από τον φορέα εκμετάλλευσης στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Μετά από ρύπανση που προκλήθηκε σε υπόγεια νερά από τη λειτουργία ελαιοτριβείου στην περιοχή Διδύμων Αργολίδας.

2. Στον "ενεργό" ΧΑΔΑ στη θέση "Τσαπουρνιά" στα όρια των Δήμων Βαρδουσίων και Λιδωρικίου.

3. Σε αποθήκη ελαστικών στο Νομό Δράμας, μετά από σοβαρή πυρκαγιά στο χώρο, που προκάλεσε ρύπανση εδαφών.

4. Σε εργοστάσιο στην Άρτα μετά από διαρροή μαζούτ στον ποταμό Άραχθο.

5. Στην HELLASFOAM ΑΒΕΕ (εργοστάσιο πολυουρεθάνης που έκλεισε μετά από πτώχευση) στην περιοχή Βοτανικού στο Δήμο Αθηναίων μετά από διαρροή επικίνδυνων χημικών ουσιών.

Η Ειδική Γραμματεία προωθεί την έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων, που απαιτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 14 – Χρηματοοικονομική ασφάλεια, του Π.Δ. 148/2009, με σκοπό την εφαρμογή της υποχρεωτικής υπαγωγής δραστηριοτήτων σε καθεστώς χρηματοοικονομικής ασφάλειας,γεγονός που θα διασφαλίσει την Πολιτεία έναντι της περιβαλλοντικής ζημιάς μέσω της υλοποίησης των ενδεδειγμένων μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης. Κατά την παρούσα φάση διεξάγεται διαβούλευση με εκπροσώπους της Ένωσης Ασφαλιστικών Οργανισμών και της Ένωσης Τραπεζών Ελλάδας, ενώ σύντομα θα ξεκινήσει διάλογο με τη Βιομηχανία.


Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΕΠ

Κατά το μήνα Οκτώβριο η ΕΥΕΠ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχων εισηγήθηκε πρόστιμα και λοιπές κυρώσεις για τις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Την επιχείρηση ΕΛ.Γ.Κ.Ε.Π.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. για χοιροτροφείο που βρίσκεται στην θέση Κάτω Ριτσώνα, του Δήμου Αυλίδας Ν. Ευβοίας για λειτουργία χωρίς την έκδοση Άδειας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), την έλλειψη άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων και χρήσης υδάτων και την ανεξέλεγκτη διάθεση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον (εκδόθηκε απόφαση Νομάρχη Ευβοίας για πρόστιμο ύψους 16.000 ευρώ).

2. Την επιχείρηση ΕΛ.Γ.Κ.Ε.Π.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. (με την επωνυμία ΒΙΟΖΑΛ) για χοιροτροφείο-χοιροσφαγείο (μονάδα επεξεργασίας κρέατος-φυραματοποιείο) στη θέση "Ριτσώνα-Βαθύ", Δήμου Αυλίδας, Ν. Ευβοίας για λειτουργία χωρίς ΑΕΠΟ, μη υποβολή τεχνικής έκθεσης για Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ), έλλειψη άδειας διάθεσης υγρών και στερεών αποβλήτων και χρήσης υδάτων, έλλειψη διαχειριστικού σχεδίου αποβλήτων, κ.α. (εκδόθηκε απόφαση Νομάρχη Ευβοίας για πρόστιμο ύψους 55.000 ευρώ).

3. Την εταιρεία "ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΕ" που εδρεύει στην Χαλκίδα και λειτουργεί στο Δημοτικό Διαμέρισμα Πούρνου του Δήμου Διφρύων του Ν. Ευβοίας, για τη μη τήρηση υγειονομικών διατάξεων, τη μη τήρηση των διατάξεων για τις μετρήσεις καυσαερίων, την έλλειψη ΑΕΠΟ και άδεια χρήσης νερού για τη γεώτρηση που λειτουργούσε εντός της εταιρείας, κ.α. (εκδόθηκε απόφαση Νομάρχη Ευβοίας για πρόστιμο ύψους 12.200 ευρώ).

4. Το τυροκομείο της εταιρείας "ΑΦΟΙ ΡΟΔΟΥ Ο.Ε." στη Βατούσα του Δήμου Ερεσού-Αντίσσης του Ν.Λέσβου για παραβάσεις ως προς τη διάθεση λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων χωρίς σχετική άδεια, την έλλειψη παρακολούθησης αέριων αποβλήτων, την ελλιπή επεξεργασία υγρών αποβλήτων, τη μη σύννομη διάθεση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, τη μη παρακολούθηση ποιοτικών παραμέτρων των διατιθέμενων υγρών αποβλήτων, την ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων (αναμένεται έκδοση σχετικής απόφασης).

5. Την εταιρεία "ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε." στο Ν. Τρικάλων για απόληψη αδρανών υλικών στη θέση "Λαγκαδάκια" του Δήμου Αχελώου, Νομού Καρδίτσας, για παράβαση ως προς την έλλειψη ΑΕΠΟ (αναμένεται έκδοση σχετικής απόφασης).

6. Το Δήμο Πύργου, για μονάδα δεματοποίησης και προσωρινής αποθήκευσης οικιακών απορριμμάτων του Δήμου Πύργου στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας για παραβάσεις ως προς τη μη τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων(αναμένεται έκδοση σχετικής απόφασης).

7. Τη Διαδημοτική Επιχείρηση Σφαγείων περιοχής Τυρνάβου Αμπελώνα, του Νομού Λάρισας για παραβάσεις ως προς τη διαχείριση στερών αποβλήτων χωρίς άδεια, τη μη κανονική λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, τη μη παρακολούθηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, τη μη τήρηση εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, την έλλειψη παρακολούθησης αέριων αποβλήτων(αναμένεται έκδοση σχετικής απόφασης).

8. Την εταιρεία "ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΥΚΩΝ ΑΒΕΕ", για την πτηνοτροφική μονάδα της, που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στη θέση "Φρούριο" του Δήμου Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης για παραβάσεις ως προς τη λειτουργία χωρίς Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, τη διάθεση λυμάτων και υγρών αποβλήτων χωρίς σχετική άδεια, τη διάθεση ανεπεξέργαστων αποβλήτων, την ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων, την άντληση νερού από γεώτρηση χωρίς σχετική άδεια(αναμένεται έκδοση σχετικής απόφασης).

9. Το Δήμο Περιστερίου, για το χώρο στάθμευσης απορριμματοφόρων που βρίσκεται στις οδούς Αγ.Βασιλείου, Λάρνακος, & Δωδεκανήσου στο Περιστέρι για παραβάσεις ως προς τη λειτουργία χώρου στάθμευσης απορριμματοφόρων του Δήμου χωρίς έγκριση περιβαλλοντικών όρων(αναμένεται έκδοση σχετικής απόφασης).

10. Τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ, Ν. Λάρισας για παραβάσεις ως προς τη λειτουργία του σφαγείου και του αποτεφρωτήρα χωρίς απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, τη διάθεση λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, τη διάθεση στερών αποβλήτων χωρίς σχετική άδεια, την ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών αποβλήτων κ.α. (αναμένεται έκδοση σχετικής απόφασης).

11. Το Σύνδεσμο Βιολογικού Καθαρισμού Οινοφύτων - Σχηματαρίου, για την πλημελλή λειτουργία της εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού, για παραβάσεις ως προς την προβλεπόμενη επεξεργασία-ποσοτική παρακολούθηση υγρών αποβλήτων, τα προβλεπόμενα συστήματα εξαερισμού και απόσμησης, τη διαχείριση των παραγόμενων στερών αποβλήτων, τη διάθεση υγρών αποβλήτων σε υδάτινο αποδέκτη χωρίς την προβλεπόμενη άδεια, υπερβάσεις ορίων ποιότητας υγρών αποβλήτων, κ.α., καθώς και την άμεση απόρριψη των αποβλήτων του βιολογικού καθαρισμού απευθείας στον Ασωπό ποταμό, μέσω κρυφού αγωγού που περνούσε υπογείως κάτω από το οδόστρωμα οδού (by pass). Ο εν λόγω αγωγός αποκαλύφθηκε από τους Επιθεωρητές και καταργήθηκε.

12. Το Δήμο Δεσκάτης, για το Δημοτικό σφαγείο Δεσκάτης, του Νομού Γρεβενών για παραβάσεις ως προς τη διάθεση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και στερών αποβλήτων χωρίς σχετική άδεια, την ελλιπή εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων και μη λειτουργία αυτής, τη μη παρακολούθηση ποιοτικών αποβλήτων των διατιθέμενων υγρών αποβλήτων, τη μη επεξεργασία αίματος και μη σύννομη διάθεσή του, την έλλειψη παρακολούθησης αέριων αποβλήτων(αναμένεται έκδοση σχετικής απόφασης).

13. Την εταιρεία "ΣΦΑΓΕΙΑ ΟΛΥΜΠΟΥ Α.Ε.", για το σφαγείο της στο Δημοτικό Διαμέρισμα Καλλιθέας Δήμου Ολύμπου, Νομού Λάρισας για παραβάσεις ως προς τη λειτουργία αποτεφρωτήρα χωρίς ΑΕΠΟ, τη διαχείριση στερεών αποβλήτων χωρίς άδεια, τη μη σύννομη επεξεργασία υγρών αποβλήτων και τη μη παρακολούθηση ποιοτικών χαρακτηριστικών επεξεργασμένων υγρών και αέριων αποβλήτων (αναμένεται έκδοση σχετικής απόφασης).

14. Την εταιρεία “ΧΥΤΟΜΕΤΑΛ ΕΠΕ", για δραστηριότητα στη Θέση "Ασπρόχωμα" Αγίου Θωμά, του Δήμου Οινοφύτων Νομού Βοιωτίας για παραβάσεις ως προς τη λειτουργία της μονάδας χωρίς ΑΕΠΟ, χωρίς άδεια προσωρινής αποθήκευσης στερεών αποβλήτων και χωρίς την ύπαρξη απαραίτητων μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος από τις αέριες εκπομπές (αναμένεται έκδοση σχετικής απόφασης).

15. Το Δήμο Ν. Ζίχνης για τους Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) στις θέσεις "Ισκιντίλα" και "Λαγκαδά" και λοιπά θέματα διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων του Δήμου Ν. Ζίχνης Νομού Σερρών για παραβάσεις ως προς τη διάθεση δημοτικών αποβλήτων σε ΧΑΔΑ, τη μη αποκατάσταση ΧΑΔΑ, την έλλειψη άδειας συλλογής και μεταφοράς δημοτικών αποβλήτων, την εξόρυξη υλικών επικάλυψης αποβλήτων χωρίς έγκριση περιβαλλοντικών όρων (αναμένεται έκδοση σχετικής απόφασης).

16. Την εταιρεία "NorthAegeanShops-Ηλία Ορφανίδης", για εγκαταστάσεις παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων του λιμένα Θεσσαλονίκης Νομού Θεσσαλονίκης για παραβάσεις ως προς τη μη σύννομη αποθήκευση επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων, τη μη τήρηση γενικών αρχών εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, για εργασίες διαχείρισης επικίνδυνων και μη αποβλήτων, χωρίς τις προβλεπόμενες εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων, για μη ορθή συμπλήρωση Εντύπων Αναγνώρισης και Μητρώων Διαχείρισης Αποβλήτων, για παράδοση επικίνδυνων και μη αποβλήτων σε μη αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης αποβλήτων και ελλείψει απαιτούμενων συμβάσεων (αναμένεται έκδοση σχετικής απόφασης).

17. Τον Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για τη λειτουργία του λιμένα Θεσσαλονίκης Νομού Θεσσαλονίκης για παραβάσεις ως προς τη λειτουργία του λιμένα χωρίς Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, για μη σύννομη διαχείριση αποβλήτων που υπάγονται σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, για αποθήκευση αποβλήτων σε χώρους που δεν πληρούν τις προδιαγραφές, για διαχείριση αποβλήτων χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες, κ.α. (αναμένεται έκδοση σχετικής απόφασης).

18. Τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων (Δ.Ε.Υ.Α.Ι.) για την εγκατάσταση Επεξεργασίας και Καθαρισμού Λυμάτων (Ε.Ε.Κ.Λ.) για παραβάσεις ως προς τη σύνδεση βιομηχανιών με αποχετευτικό δίκτυο της ΔΕΥΑΙ χωρίς την προβλεπόμενη άδεια, τη διαχείριση στερεών αποβλήτων χωρίς άδεια, την ελλιπή εφαρμογή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων στην ΕΕΚΛ την ελλιπή παρακολούθηση υγρών αποβλήτων της ΕΕΚΛ, τις αποκλίσεις από την κανονική λειτουργία, τη διαχείριση επικίνδυνων και μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, την απουσία μέτρων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, κ.α. (αναμένεται έκδοση σχετικής απόφασης).

19. Το Δήμο Ερυθρών για το Βιολογικό Καθαρισμό της Ν/Α Δυτικής Αττικής για παραβάσεις ως προς τη διάθεση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων σε παρακείμενο χείμαρρο, τη διάθεση υγρών αποβλήτων σε υδάτινο αποδέκτη χωρίς την προβλεπόμενη άδεια, τη μη παρακολούθηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, τη μη προβλεπόμενη διαχείριση στερεών αποβλήτων (αναμένεται έκδοση σχετικής απόφασης).

Δεν υπάρχουν σχόλια: