20 Δεκ 2010

Επιβολή προστίμου σε εταιρεία για σοβαρές περιβαλλοντικές παρεμβάσειςΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΚΑ

Θέμα: Επιβολή προστίμου σε εταιρεία για σοβαρές περιβαλλοντικές παρεμβάσεις

Πρόστιμο ύψους 344.300 ευρώ επιβλήθηκε, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στην εταιρεία «BIOCOMPOST A.B.E.E.» ΧΑΡ. ΜΥΓΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της στο Δήμο Αλιάρτου Βοιωτίας.

Η εταιρεία, είχε προβεί σε παράνομη μεταφορά και ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων. Συγκεκριμένα:

Διαχειριζόταν απόβλητα χωρίς να διαθέτει την άδεια διαχείρισης που προβλέπεται στη νομοθεσία για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων.

Δεν τηρούσε τα προβλεπόμενα για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών.

Δεν τηρούσε όλους τους προβλεπόμενους περιβαλλοντικούς όρους, ειδικότερα ως προς τα μέτρα πρόληψης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο χώρο ωρίμανσης και στην αποθήκευση των πρώτων υλών με συνέπεια την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Δεν τηρούσε με ορθότητα και σαφήνεια στοιχεία σχετικά με τις ποσότητες και το είδος των αποβλήτων που αποθηκεύτηκαν, αξιοποιήθηκαν ή διατέθηκαν με συνέπεια τη δημιουργία δυσχερειών στον έλεγχο και στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων στη μονάδα.

Δεν αποτύπωνε τις πραγματικές ποσότητες και το είδος των αποβλήτων που διαχειριζόταν στις ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις διαχείρισης αποβλήτων, που είχαν κατατεθεί στην αρμόδια αρχή.

Διαχειριζόταν και απόβλητα που εμπίπτουν στις διατάξεις σχετικά με τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, χωρίς να διαθέτει την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας και χωρίς να διασφαλίζεται ότι τηρούνται τα προβλεπόμενα για τις εγκαταστάσεις λιπασματοποίησης των αποβλήτων αυτών.

Χρησιμοποιούσε, χωρίς άδεια, νερό από παρακείμενο κανάλι (παραπόταμος Βοιωτικού Κηφισού), για την κάλυψη των αναγκών της παραγωγικής της διαδικασίας.

Ο σχετικός φάκελος έχει ήδη διαβιβασθεί στον οικείο Εισαγγελέα για διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών και στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για τη νομιμότητα των διοικητικών πράξεων.
-----------------------------------------------------------------

Σημείωση:
αριθμός απόφασης Υπουργού : οικ. 5044 / 17-12-2010

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση:
Το επιβαλλόμενο πρόστιμο επιμερίζεται ως ακολούθως, για τις παραβάσεις που βεβαιώνονται με την (29) σχετική Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης της Ε.Υ.Ε.Π.:

Παράβαση 1η: Η εταιρεία διαχειρίζονταν απόβλητα χωρίς να διαθέτει την άδεια διαχείρισης που προβλέπεται στο άρθρο 8 της Κ.Υ.Α. Η. Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β΄/22-12-2003) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης»

Το επιβαλλόμενο πρόστιμο για την 1η παράβαση είναι ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (30.800 ΕΥΡΩ).

Παράβαση 2η: Η εταιρεία δεν τηρούσε τα προβλεπόμενα στο Ν.2939/01 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών.

Το επιβαλλόμενο πρόστιμο για την 2η παράβαση είναι ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (46.200 ΕΥΡΩ).

Παράβαση 3η: Η εταιρεία δεν τηρούσε όλα τα προβλεπόμενα στη μελέτη μέτρα (για το χώρο ωρίμανσης, την αποθήκευση των πρώτων υλών κ.α.) με συνέπεια τη δημιουργία κινδύνων ρύπανσης – υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

Το επιβαλλόμενο πρόστιμο για την 3η παράβαση είναι ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (77.000 ΕΥΡΩ)).

Παράβαση 4η: Διαπιστώθηκε παράνομη μεταφορά και ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων από την εταιρεία.

Το επιβαλλόμενο πρόστιμο για την 4η παράβαση είναι ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (92.400 ΕΥΡΩ)

Παράβαση 5η: Η εταιρεία δεν τηρούσε ορθά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β΄/22-12-2003) στοιχεία, με συνέπεια τη δημιουργία δυσχερειών στον έλεγχο και στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με την διαχείριση των αποβλήτων στη μονάδα (ποσότητες και είδος αποβλήτων που αποθηκεύτηκαν, αξιοποιήθηκαν ή διατέθηκαν). Οι ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις διαχείρισης αποβλήτων που κατατέθηκαν στην αρμόδια αρχή δεν αποτυπώνουν τις πραγματικές ποσότητες και το είδος των αποβλήτων που διαχειρίστηκε η εταιρεία.

Το επιβαλλόμενο πρόστιμο για την 5η παράβαση είναι ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (46.200 ΕΥΡΩ).

Παράβαση 6η: Η εταιρεία διαχειριζόταν και απόβλητα που εμπίπτουν στις διατάξεις του Κανονισμού 1774/2002/EK που αφορά στον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και του ΠΔ 211/2006 (ΦΕΚ 211 Α΄/05-10-2006) «Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ …» χωρίς να διαθέτει την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας και χωρίς να διασφαλίζεται ότι τηρούνται τα προβλεπόμενα στις παραπάνω θεσμικές ρυθμίσεις για τις εγκαταστάσεις λιπασματοποίησης των αποβλήτων αυτών.

Το επιβαλλόμενο πρόστιμο για την 6η παράβαση είναι ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (46.200 ΕΥΡΩ).

Παράβαση 7η: Η εταιρεία χρησιμοποιούσε άνευ αδείας, νερό από παρακείμενο κανάλι (παραπόταμος Βοιωτικού Κηφισού), για την κάλυψη των αναγκών της παραγωγικής της διαδικασίας, κατά παράβαση των προβλεπομένων στο Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280 Α΄/09-12-2003) και στην υπ’ Αριθμ. 141 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος (ΦΕΚ 354 Β΄/05.03.2008).

Το επιβαλλόμενο πρόστιμο για την 7η παράβαση είναι ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (5.500 ΕΥΡΩ).

Η είσπραξη του επιβαλλομένου προστίμου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) (Ν. 2947/2001, άρθρο 9, παρ. 6, ΦΕΚ 228/Α).

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο, εντός 60 ημερών από την ημέρα κοινοποίησής της στον παραβάτη (Ν. 2947/2001, άρθρο 9, παρ. 7, ΦΕΚ 228/Α/01 και Ν. 2717/1999, άρθρο 66 παρ. 1 και άρθρο 285 παρ. 1, ΦΕΚ 97/Α/99).

Δεν υπάρχουν σχόλια: