7 Μαρ 2011

Υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας των νέων δομών και θεσμών άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής του ΥΠΕΚΑ

ΝΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΝΕΟ !!!

Ενίσχυση σε Υποδομές και Μελετητική υποστήριξη του ΕΚΠΑΑ, της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, της νέας Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων, της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και άλλων Φορέων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΠ "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"


Σε ποιους απευθύνεται

Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας
Συντονιστικό Γραφείο για την Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικών Ζημιών
Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος
Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση (Παράρτημα Ι), και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epperaa.gr.

(ii) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ), υπόδειγμα και οδηγίες συμπλήρωσης του οποίου, επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση (Παράρτημα ΙΙ), διατίθενται από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Αερ. Παπαναστασίου 34) και βρίσκονται δημοσιευμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epperaa.gr. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠΠ απορρίπτονται.

(iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου.

(iv) Στοιχεία τεκμηρίωσης αρμοδιότητας του ικαιούχου για την εκτέλεση της πράξης π.χ. σχετική νομοθεσία ή/και προγραμματική σύμβαση.

(v) Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης για τα έργα που παράγουν έσοδα (για τα έργα που υπόκεινται στη σχετική υποχρέωση βάσει του άρθρου 55 του Καν.1083/2006 όπως ισχύει) ή βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων για τα έργα που δεν παράγουν έσοδα (Παράρτημα ΙΙΙ).

(vi) Βεβαίωση του δικαιούχου ή του φορέα χρηματοδότησης περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου (Παράρτημα ΙV).

(vii) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται φορέας λειτουργίας του έργου, ο Δικαιούχος θα πρέπει, πριν την ολοκλήρωση του έργου να έχει εξασφαλίσει τον ορισμό ή τη δημιουργία συγκεκριμένης επαρκούς δομής ή υπηρεσίας για την απρόσκοπτη λειτουργία του έργου. Η δέσμευση αυτή θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην απόφαση ένταξης της Πράξης.

(viii) Βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου (μη φυσικό πρόσωπο: νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων) εφόσον διαθέτει ο δικαιούχος.

(ix) Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου (κυρίου του έργου), στην οποία θα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα στην οποία αφορά η προτεινόμενη πράξη απαλλάσσεται του ΦΠΑ.

(x) Αίτηση επιβεβαίωσης χρηματοδοτικής ενίσχυσης» βάσει των άρθρων 39 έως 41 του Καν.(ΕΚ) 1083/2006 και σύμφωνα με τα υποδείγματα (XXI ή XXII) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. (ΕΚ) 846/2009 στις περιπτώσεις μεγάλων έργων υποδομών ή παραγωγικών επενδύσεων (Παράρτημα V). Εφόσον η εν λόγω αίτηση δεν υποβληθεί με την πρόταση ο δικαιούχος υποχρεούται να συντάξει και αποστείλει στην ΕΥΔ την εν λόγω αίτηση εντός δύο μηνών από την ένταξη της πράξης.

(xi) Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα από την ΕΥ1 ανάλογα με το είδος της πράξης.

Το κριτήριο αξιολόγησης Δ1 «Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης της πράξης», ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ στη βαθμολόγηση για το επίπεδο της ωρίμανσης.

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» στη διεύθυνση Αεροπόρου Παπαναστασίου 34, τις ώρες 09:00 – 15:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής ή και μέσω ηλεκτρονικής υποβολής.

Τι χρηματοδοτείται:

Αμοιβές εποχικού προσωπικού, το οποίο δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του φορέα, Ν. 2190/1994 ΦΕΚ 28Α / 03.03.1994), Άρθρο 21, παράγραφος 3.
Ενοικίαση γραφείων
Λειτουργικά έξοδα
Παροχή υπηρεσιών (π.χ. λογιστικών, νομικών)
Έξοδα για υπηρεσιακά ταξίδια του προσωπικού
Προμήθεια εξοπλισμού (π.χ. έπιπλα, Η/Υ, μηχανές γραφείου, ειδικός εξοπλισμός)
Μελέτες

Προϋπολογισμός€ 25.000.000

Σχετικά αρχεία
Πρόσκληση (PDF - 635,78 Kb)
Συνοδευτικά αρχεία (ZIP - 1,19 Mb) Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίαςΕιδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη»

Ηλεκτρονική διεύθυνσηhttp://www.epperaa.gr

ΔιεύθυνσηΑεροπόρου Παπαναστασίου 34β, 115 27 Αθήνα

Φαξ 210 6920437 Παρασκευή Ψυχάρη
213 2142229p.psychari@mou.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: