23 Ιουν 2010

Έγγραφο των επιθεωρητών περιβάλλοντος με το οποίο η Νομαρχία παραπέμπεται στον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

Από το 2006, ύστερα από ελέγχους, η ΕΥΕΠ (επιθεωρητές περιβάλλοντος) έχει εισηγηθεί σειρά προστίμων σε βάρος βιομηχανιών που δραστηριοποιούνται στο Νομό Λάρισας. Συγκεκριμένα, ελέγχθηκαν 12 βιομηχανίες.

Από τα δώδεκα πρόστιμα αυτά, συνολικού ύψους 120.550 €, η αρμόδια για την αποδοχή και επιβολή αυτών, Νομαρχία Λάρισας, έχει αποδεχτεί και επιβάλει 4 (ποσοστό 33,33%) ύψους 31.600 € ή ποσοστό 26,21 %. Είναι χαρακτηριστικό, χωρίς να λέω ότι σημαίνει κάτι, ότι ανάμεσα στα πρόστιμα που δεν επιβλήθηκαν ειναι αυτά στην εταιρεία του νομαρχιακού σύμβουλου και παλαιότερα μέλους της επιτροπής περιβάλλοντος της νομαρχίας, κ. Νικολάου Μπίζιου "ΜΠΙΖΙΟΣ ΑΕ.", στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών επικεφαλής της οποίας είναι ο κ. Κοκκινούλης, στην ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε. συμφερόντων του κ. Σαράντη.

Η απάντηση της αρμόδιας αντινομάρχου κ. Καραλαριώτου ότι όλα τα πρόστιμα επιβάλλονταi εκτός αν δικαιωθεί κάποιου η ένσταση, κρίνεται ως ανεπαρκέστατη και παραπλανητική. Ας απαντήσει η κ. αντινομάρχις αλλά και ο άμεσα υπεύθυνος κ. Λ. Κατσαρός αν και ποιές βιομηχανίες έκαναν ένσταση, πότε και αν δικαιώθηκαν.

Ακολουθεί το έγγραφο των επιθεωρητών περιβάλλοντος με το οποίο η Νομαρχία παραπέμπεται στον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Ελπίζουμε ο κ. Ρακιντζής να μας έχει σύντομα απάντηση. Ελπίζουμε επίσης οι φίλοι δημοσιογράφοι της Λάρισας να το ψάξουν λίγο περισσότερο το θέμα.


EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Υ.Ε.Π.)
ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθ. Πρωτ. : οικ. 943 /11-06-2010

ΠΡΟΣ: Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα

ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Θέμα: Διερεύνηση της νομιμότητας πράξεων-παραλείψεων του Νομάρχη Λάρισας, ως προς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για περιβαλλοντικές παραβάσεις.

Σχετ.: 1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄/16-10-86) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

          2. Ο Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α΄/25-04-02) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
         3. Το άρθρο 9 «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος» του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α΄/09-10-01) «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
         4. Η, με Α.Π.: οικ.1444/15-11-2006, εισήγηση για την επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.».
       5. Η, με Α.Π.: οικ.1572/30-01-2007, εισήγηση για την επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΕΞΑΡΧΟΣ Α.Ε.».
       6. Η, με Α.Π.: οικ.1432/08-11-2006, εισήγηση για την επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε.».
       7. Η, με Α.Π.: οικ.5341/28-09-2009, εισήγηση για την επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΕΛΒΑΚ Α.Ε.».
       8. Η, με Α.Π.: οικ.1449/16-11-2006, εισήγηση για την επιβολή προστίμου στην εταιρεία «SILKE COLOUR Α.E.»
      9. Η, με Α.Π.: οικ.4961/14-07-2009, εισήγηση για την επιβολή προστίμου στο ΔΗΜΟ ΓΟΝΝΩΝ.
    10. Η, με Α.Π.: οικ.5325/25-09-2009, εισήγηση για την επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΒΑΚΡΕΛ Α.Ε.».
    11. Η, με Α.Π.: οικ.755/12-05-2010, εισήγηση για την επιβολή προστίμου στην ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΥΡΝΑΒΟΥ-ΑΓΙΑΣ.

Η υπηρεσία μας έχει διενεργήσει, μέχρι σήμερα, ελέγχους και επανελέγχους σε δραστηριότητες που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στο Νομό Λάρισας. Στις περιπτώσεις (12 τον αριθμό) που διαπιστώθηκαν παραβάσεις διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και ολοκληρώθηκε η διαδικασία της παραγράφου Α.4 του άρθρου 9 του (3) σχετικού νόμου, συντάχθηκαν Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης, οι οποίες διαβιβάστηκαν στους αρμόδιους εισαγγελείς, για τη διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων και αντίστοιχες εισηγήσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων (προστίμων) προς το Νομάρχη Λάρισας, για την επιβολή τους, σύμφωνα με άρθρο 30 του (1) σχετικού νόμου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του (2) σχετικού νόμου.

Από τα έγγραφα που κοινοποιούνται στην υπηρεσία μας και τηρούνται στους φακέλους των ελεγχθεισών δραστηριοτήτων προκύπτει ότι, μέχρι σήμερα, έχουν εκδοθεί από το Νομάρχη Λάρισας μόνο τέσσερις αποφάσεις επιβολής προστίμου, όπως φαίνεται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί (περισσότερα στο http://pantelismitsiou.blogspot.com/2010/06/blog-post_22.html).
.......

Επειδή θεωρούμε ότι η διαμορφωθείσα κατάσταση αφενός συνιστά παρέμβαση στο έργο της Ε.Υ.Ε.Π. και αναιτιολόγητη αλλοίωση της κρίσης της και αφετέρου δημιουργεί ζήτημα άνισης μεταχείρισης των επιχειρήσεων, παρακαλούμε για τη διερεύνηση της νομιμότητας των πράξεων-παραλείψεων του Νομάρχη Λάρισας.

Ο Γενικός Επιθεωρητής

Παναγιώτης Μέρκος

1 σχόλιο:

Οικολόγοι Πράσινοι Λάρισας είπε...

Συγχαρητήρια και καλή δύναμη να συνεχίζεται τη δράση σας.