18 Ιαν 2011

Το Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον"
Σε συνέχεια της σύστασης του Ταμείου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» που ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2010, η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη, και ο Υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παναγιώτης Ρήγας, υπέγραψαν Κοινή Υπουργική Απόφαση για την προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄Οίκον».

Με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τις συνεργαζόμενες Τράπεζες και τη συνεπένδυση των πόρων του Ταμείου και των κεφαλαίων των Τραπεζών, εξασφαλίστηκε η χορήγηση στους πολίτες άτοκων ή χαμηλότοκων δανείων χωρίς εξασφαλίσεις (προσημείωση ακινήτου), για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις κατοικίες τους.

Με στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες να ενταχθούν στο Πρόγραμμα, τα κριτήρια και τα κίνητρα του Προγράμματος έχουν βελτιωθεί.

Πλέον η ανώτατη επιλέξιμη τιμή ζώνης ανέρχεται σε 1.750 €/τ.μ, ενώ τα εισοδηματικά όρια των τριών κατηγοριών ωφελουμένων και τα αντίστοιχα κίνητρα μεταβλήθηκαν όπως παρακάτω:

Κατηγορία Α

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 22.000 € ή τις 40.000 € αντίστοιχα.

Τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 30% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Δηλαδή ένας πολίτης για επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000€ θα λάβει άτοκο δάνειο 7.000 € και επιχορήγηση 3.000€.

Κατηγορία Β

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα βρίσκεται μεταξύ 22.000 και 40.000 € ή 40.000 και 60.000 € αντίστοιχα.

Τα κίνητρα περιλαμβάνουν χαμηλότοκο δάνειο με σταθερό επιτόκιο 4,93% για 4 έτη σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 15% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Δηλαδή ένας πολίτης για επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000€ θα λάβει χαμηλότοκο δάνειο 8.500 € και επιχορήγηση 1.500€.

Κατηγορία Γ

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα υπερβαίνει τα όρια της Κατηγορίας Β και μέχρι ύψος δηλωθέντος ατομικού εισοδήματος 60.000 € ή οικογενειακού εισοδήματος 75.000 €.

Το κίνητρο αφορά στη χορήγηση χαμηλότοκου δανείου το οποίο ανέρχεται στο 100% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, με σταθερό επιτόκιο 4,93% για 4 έτη.

Οι Τράπεζες που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, ύστερα από διαγωνιστική διαδικασία, είναι οι (αναφέρονται αλφαβητικά):

Άλφα Τράπεζα Α.Ε.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

Τράπεζα E.F.G. Eurobank - Ergasias A.E.

Οι πολίτες μπορούν να εξετάσουν σε συνεργασία με τις Τράπεζες την πιστοληπτική τους ικανότητα και να απευθύνονται σε ενεργειακό επιθεωρητή για την ενεργειακή επιθεώρηση της κατοικίας τους και την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που αποτελεί προαπαιτούμενο για την υποβολή αίτησης.

Για τους πολίτες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδοτείται 100% η διενέργεια της ενεργειακής επιθεώρησης (προ και μετά των παρεμβάσεων).

Η υποβολή αιτήσεων στις Τράπεζες θα γίνεται από 1η Φεβρουαρίου 2011 μέχρι και 31 Μαρτίου 2011 (διάρκεια 2 μήνες).

Για την επιλογή ενεργειακού επιθεωρητή, έχει δημιουργηθεί Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα https://www.buildingcert.gr/inspectors/startValues.view, ή/και www.ypeka.gr, καθώς και προσβάσιμο από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Για την υποστήριξη των πολιτών τόσο κατά το στάδιο υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα όσο και κατά την υλοποίηση του έργου, λειτουργεί, γραμμή αρωγής χρηστών (helpdesk) στο 210 9797400 210 9797400 . Ο Οδηγός εφαρμογής και τα έντυπα του Προγράμματος βρίσκονται αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο http://exoikonomisi.ypeka.gr/Οι ενεργειακοί επιθεωρητές συμμετέχουν στην υλοποίηση του Προγράμματος με τη διενέργεια δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων. Η συμβολή τους στην ορθή υλοποίησή του είναι πολύ σημαντική καθώς απαιτείται:


Ενεργειακή Επιθεώρηση πριν την υποβολή αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Ενεργειακή Επιθεώρηση μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Σημείωση:

Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει τον ενεργειακό επιθεωρητή λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς όπως αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 100/30.09.2010, όπου ορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες ο ενεργειακός επιθεωρητής δεν δικαιούται να διενεργήσει επιθεώρηση σε κάποιο ακίνητο.1η Ενεργειακή Επιθεώρηση: πριν την αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα και έκδοση 1ου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης


Ο ενεργειακός επιθεωρητής διενεργεί, μετά από πρόσκληση του ενδιαφερόμενου, ενεργειακή επιθεώρηση στην κατοικία και εκδίδει το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), το οποίο περιλαμβάνει προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας.

Βάσει των προτάσεων του Π.Ε.Α. ο ενδιαφερόμενος και ο ενεργειακός επιθεωρητής επιλέγουν από κοινού την/τις πρόταση/εις που θα συμπεριληφθεί/ουν στην αίτηση και καταγράφουν αναλυτικά τις σχετικές παρεμβάσεις στο «Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων».

Ειδικότερα ο Ενεργειακός Επιθεωρητής καταγράφει την πρόταση παρεμβάσεων βάσει του ΠΕΑ και ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει, στην τελευταία στήλη του πρώτου πίνακα, στοιχεία βάσει προσφορών των προμηθευτών και αναδόχων των παρεμβάσεων. Οι εν λόγω προσφορές καταγράφονται αναλυτικά στο σχετικό πίνακα του εντύπου.

Η πρόταση παρέμβασης θα πρέπει υποχρεωτικά να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α. να οδηγεί, βάσει της υπολογιζόμενης εξοικονομούμενης ενέργειας, στην αναβάθμιση της κατοικίας κατά μία τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία και

β. τα δομικά στοιχεία και οι επιμέρους ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, όπου γίνονται οι παρεμβάσεις, να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του ΚΕΝΑΚ σε συμφωνία και με τα οριζόμενα στις σχετικές Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ (Τ.Ο. ΤΕΕ). Εξαιρείται η απαίτηση για το μέγιστο επιτρεπόμενο μέσο συντελεστή θερμοπερατότητας (Um).

Επιπλέον τα δομικά υλικά και τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, για τα οποία υφίσταται σχετική υποχρέωση από την κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.

Επίσης στο «Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων», ο επιθεωρητής θα πρέπει να αναφέρει τις προδιαγραφές και τα τεχνικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά των δομικών υλικών και των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων που απαιτούνται για τον υπολογισμό του ενεργειακού αποτελέσματος και τον έλεγχο της ικανοποίησης των απαιτήσεων του Προγράμματος.

Ο επιθεωρητής καταγράφει την ενεργειακή κατηγορία που αναμένεται να καταταχθεί η εξεταζόμενη κατοικία μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, καθώς και το ποσό εξοικονομούμενης πρωτογενούς ενέργειας.

Επιπλέον, ο ενεργειακός επιθεωρητής καταγράφει στοιχεία σχετικά με την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του Προγράμματος.

Ειδικά για την περίπτωση πρότασης αντικατάστασης καυστήρα / λέβητα πετρελαίου με νέο ίδιας τεχνολογίας θα πρέπει με βάση τα κατασκευαστικά στοιχεία να τεκμηριώνεται επαρκώς η ανάγκη για την αλλαγή (π.χ. λέβητας που έχει υποστεί ανεπανόρθωτες φθορές) έναντι συντήρησης ή χημικού καθαρισμού του υφιστάμενου.

Ειδική τεκμηρίωση απαιτείται και για την πρόταση εσωτερικής θερμομόνωσης.

Η ορθή εφαρμογή των ανωτέρω από τον επιθεωρητή είναι σημαντική για την επιλεξιμότητα της αίτησης λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι η έκδοση του Π.Ε.Α. συνιστά εκκίνηση εργασιών με αποκλειστική ευθύνη του ενδιαφερόμενου.2η Ενεργειακή Επιθεώρηση: μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων και έκδοση 2ου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης


Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων ο ωφελούμενος του Προγράμματος, καλεί επιθεωρητή για τη διενέργεια νέας (2ης) ενεργειακής επιθεώρησης. Ο επιθεωρητής διενεργεί επιθεώρηση στην κατοικία και εκδίδει το αντίστοιχο Π.Ε.Α..

Με τα στοιχεία του 2ου Π.Ε.Α. επιβεβαιώνεται η επίτευξη των ενεργειακών στόχων του έργου βάσει της σχετικής απόφασης υπαγωγής δηλαδή η αναβάθμιση της κατοικίας κατά μία ενεργειακή κατηγορία και η επίτευξη της προϋπολογιζόμενης, βάσει του 1ου Π.Ε.Α., εξοικονόμησης ενέργειας σε ποσοστό άνω του 80%.

Στο πλαίσιο της επιθεώρησης αυτής ο ενεργειακός επιθεωρητής καταγράφει στο «Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων - Ολοκλήρωσης» τις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν και είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές του Προγράμματος, το κόστος αυτών και τις ποσότητες των υλικών ή συστημάτων όπως αναγράφονται στα παραστατικά των δαπανών, που του προσκομίζει ο ωφελούμενος (καταγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου).

Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά των υλικών και συστημάτων, που χρησιμοποιήθηκαν για τις παρεμβάσεις, ελέγχονται από τον επιθεωρητή, έτσι ώστε να πιστοποιηθεί η συμβατότητά τους με τις προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ και του Προγράμματος.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω υποχρεώσεις του επιθεωρητή απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2.10 του ΚΕΝΑΚ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: