11 Ιαν 2011

Μητρώο Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών & Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων

Η σελίδα www.buildingcert.gr φιλοξενεί το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, καθώς και το Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων, όπως ορίζονται στο Π.Δ. «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού» (ΦΕΚ 177/Α/6.10.2010).


Στο Μητρώο Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών εγγράφονται με αύξοντα Αριθμό Μητρώου οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές στους οποίους έχει χορηγηθεί προσωρινή Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή.

Στο Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές:

(α) τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και τα αντίστοιχα έντυπα ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων,

(β) οι εκθέσεις επιθεώρησης λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης κτιρίων και

(γ) οι εκθέσεις επιθεώρησης εγκαταστάσεων κλιματισμού κτιρίων.

Προσωρινοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές μπορούν να γίνουν Διπλωματούχοι Μηχανικοί, Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικοί που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τουλάχιστον δεκαετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία, σε θέματα μελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων ή/και ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων και ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων.

Στο Μητρώο διακρίνονται τρεις (3) κατηγορίες Ενεργειακών Επιθεωρητών:

(α) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων

(β) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Λεβήτων και Εγκαταστάσεων θέρμανσης

(γ) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Εγκαταστάσεων Κλιματισμού

Τηρείται ξεχωριστό Μητρώο για τα νομικά πρόσωπα που έχουν ως μέλος, εταίρο ή υπάλληλό τους ενεργειακό επιθεωρητή.

Βρείτε τους επιθεωρητές που έχουν δηλώσει ότι δραστηριοποιούνται στο νομό που επιλέγετε: https://www.buildingcert.gr/inspectors/startValues.view

Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων για χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακών επιθεωρητών περιλαμβάνει τα εξής στάδια:


•έλεγχος των φακέλων από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Ενεργειακών Επιθεωρητών (ΓΕΠΕΕ) και διατύπωση σχετικής εισήγησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

•ειδοποίηση για πληρωμή παραβόλου 150 ευρώ και παραλαβή του σχετικού παραστατικού,

•έκδοση υπουργικών αποφάσεων για τη χορήγηση προσωρινών αδειών ή την απόρριψη αιτήσεων.

Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί με απόφαση υπουργού 417 αιτήσεις και έχουν απορριφθεί 114.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης βρίσκεται σε εξέλιξη (δεν έχει ολοκληρωθεί) και σε τακτά χρονικά διαστήματα θα ενημερώνεται το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και θα εμπλουτίζεται με νέα ονόματα προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών.

Για την έκβαση της αίτησής σας, δηλαδή εάν εγκρίθηκε ή απορρίφθηκε (με αιτιολογία), θα ενημερωθείτε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος. Είναι δυνατό, επίσης, να ζητηθούν και συμπληρωματικά στοιχεία.

Σε περίπτωση απόρριψης υπάρχει δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΠΔ 100/2010 (ΦΕΚ 177 Α΄).

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε αποκλειστικά:

•στο 210-9797400

•στο eyepen@eka.ypeka.gr

•στο buildingcert.gr@gmail.com (για τεχνικά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του www.buildingcert.gr - πχ εάν δεν έχετε συγκρατήσει τους κωδικούς πρόσβασης)

Δεν υπάρχουν σχόλια: