26 Φεβ 2011

Ιστορικό ενεργειών ΕΥΕΠ στην εταιρεία Χ & Π ΜΕΛΛΙΓΓΩΝΗ & ΣΙΑ ΟΕΒΕ
Η ΕΥΕΠ έχει διενεργήσει 2 αυτοψίες στην ανωτέρω αναφερόμενη εταιρεία:

Ο πρώτος έλεγχος στις 29-03-2005 για την διερεύνηση καταγγελίας αναφορικά με υπαίθρια απόθεση στερεών αποβλήτων, χωρίς ωστόσο ο αρμόδιος Τομέας Νοτίου Ελλάδας να προχωρήσει σε αποτελέσματα !!!

Ο δεύτερος έλεγχος πραγματοποιήθηκε, αμέσως μετά τις εκλογές (???), στις 21-10-2009 και από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκδόθηκε από την ΕΥΕΠ η οικ. 490/12.02.2010 ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ, καθώς και εισήγηση για την επιβολή προστίμου ύψους 15.250 ΕΥΡΩ προς τον Νομάρχη Ευβοίας. Ο Νομάρχης Ευβοίας επέβαλε το εισηγούμενο πρόστιμο με την με α.π. οικ. 532/3-3-2010 απόφαση του.ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΕΠ

Παράβαση 1 η: Μη ορθή διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων

Η διαχείριση των στερεών επικινδύνων αποβλήτων που η εταιρεία επεξεργάζεται/αξιοποιεί ή / και παράγει δε γινόταν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας ) και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων. Ειδικότερα:

 Δεν τηρείτο πλήρες μητρώο με τις ποσότητες, τις κατηγορίες, τα χαρακτηριστικά και την προέλευση/προορισμό, τη συχνότητα συλλογής, το μέσο μεταφοράς και τις εργασίες επεξεργασίες /αξιοποίησης ή / και διάθεσης των αποβλήτων που διαχειριζόταν η εταιρεία, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και των προβλεπομένων στον όρο Γ.3.β.1 της σχετικής ΑΕΠΟ.

Δεν διαβιβάζονταν στην Δ/νση ΠΕΧΩ Στερεάς Ελλάδας και στη Δ/νση Περιβάλλοντος της Ν.Α. Ευβοίας ετήσιες εκθέσεις των επικινδύνων αποβλήτων που η εταιρεία διαχειριζόταν / παρήγαγε, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και των προβλεπομένων στον όρο Γ.3.β.2.

Η μη τήρηση μητρώου καθώς και τα ελλιπή στοιχεία που προσκομίστηκαν στην ΕΥΕΠ αναφορικά με τις ποσότητες, την προέλευση, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ή /και τον προορισμό των αποβλήτων που η εταιρεία επεξεργάζεται ή / και παράγει, υποδηλώνουν την ανεξέλεγκτη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων από μέρους της εταιρείας.

 Η εταιρεία δεν κατέθεσε στη Δ/νση Περιβάλλοντος της Ν.Α. Ευβοίας μελέτη σχετικά με την προσωρινή αποθήκευση στερεών αποβλήτων (επικινδύνων και μη επικινδύνων), κατά παράβαση των προβλεπομένων στον όρο Η της σχετικής ΑΕΠΟ. Η μελέτη αυτή έπρεπε να είχε κατατεθεί έως 9-11-2008. Αν και ζητήθηκε με την σχετική Έκθεση Ελέγχου αυτή δεν προσκομίστηκε στην ΕΥΕΠ.

 Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι στην εγκατάσταση γινόταν υπαίθρια αποθήκευση αποβλήτων με πρόχειρη ενσάκιση σε big-bags, κατά παράβαση των προβλεπομένων στον όρο Γ.3.α της σχετικής ΑΕΠΟ που απαγορεύει την υπαίθρια αποθήκευση επικινδύνων στερεών αποβλήτων. Για τα απόβλητα αυτά, η εταιρεία δεν τηρούσε τα προβλεπόμενα στην παράγραφο Γ.3 (α) (προσωρινή αποθήκευση), σχετικά με τις υποδομές προσωρινής αποθήκευσης (σήμανση, τοποθέτηση σε κτιριακές εγκαταστάσεις για προφύλαξη από βροχή, πλημμύρα, φωτιά κ.λ.π., δάπεδο και σύστημα συλλογής απορροών κατάλληλα διαμορφωμένο, κ.ά).

Αναφορικά με τη μη διαβίβαση ετησίων εκθέσεων για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, η εταιρεία δεν αναφέρει τίποτα στο σχετικό υπόμνημά της.

Η αναφορά της εταιρείας στο με αρ. πρωτ. 88413/8720/11-11-08 έγγραφο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος (το οποίο και προσκόμισε στην ΕΥΕΠ), στο οποίο φαίνεται ότι κατέθεσε φάκελο μελέτης για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων Δ/νση ΠΕ.ΧΩ., δεν έχει καμία σχέση με τη μελέτη που όφειλε να καταθέσει στην Δ/νση Περιβάλλοντος της Ν.Α. Ευβοίας σχετικά με την προσωρινή αποθήκευση των στερεών της αποβλήτων (επικινδύνων και μη), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον όρο Η της σχετικής ΑΕΠΟ.

Όσον αφορά στη διαπιστωθείσα υπαίθρια αποθήκευση, η εταιρεία στο σχετικό υπόμνημά της ουσιαστικά παραδέχεται την παράβαση και αναφέρει ότι αυτή γίνεται λόγω έλλειψης χώρων, λόγω του ότι σταμάτησε η εταιρεία ΠΟΛΥΕΚΟ να παραλαμβάνει τα απόβλητά της από τα μέσα του 2008.

Συνεπώς, δεν αναιρείται η συγκεκριμένη παράβαση.

Παράβαση 2η: Ανεξέλεγκτες ατμοσφαιρικές εκπομπές

 Ενώ και οι δύο φούρνοι λειτουργούσαν, το σύστημα αντιρρύπανσης (σακκόφιλτρο) για την αποκονίωση των καπναερίων ήταν εκτός λειτουργίας (στον μηχανισμό λειτουργίας της αντλίας του σακκόφιλτρου έλλειπε ο ιμάντας), κατά παράβαση των προβλεπομένων στον όρο Γ.3.γ.7 της σχετικής ΑΕΠΟ που επέβαλε οι φούρνοι να τίθενται εκτός λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης του κύριου συστήματος, εφόσον δεν είχε προβλεφθεί η ύπαρξη εφεδρικού συστήματος αντιρρύπανσης (σακκόφιλτρου). Η γενικότερη εικόνα του συστήματος του σακκόφιλτρου (ίχνη σκουριάσματος στις υποδοχές στερέωσης του ιμάντα), υποδήλωνε ότι το σύστημα αντιρρύπανσης ήταν εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Επίσης, στη μονάδα δεν υπήρχε επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών των στοιχείων του σακκόφιλτρου για την αντικατάσταση τυχόν φθαρμένων, κατά παράβαση των προβλεπομένων στον όρο Γ.3.γ.8 της σχετικής ΑΕΠΟ.

 Δεν πραγματοποιούνταν μετρήσεις στα παραγόμενα καπναέρια, ώστε να διαπιστωθεί η επάρκεια του αντιρρυπαντικού συστήματος, και κοινοποίηση των αποτελεσμάτων στην Δ/νση περιβάλλοντος της Ν.Α. Ευβοίας, κατά παράβαση του όρου Γ.3.γ.6, που προέβλεπε πρώτη μέτρηση εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της σχετικής ΑΕΠΟ (δηλαδή μέχρι το Νοέμβριο του 2008) και μετά με συχνότητα 2 φορές ανά έτος.

 Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η ελεγχόμενη εγκατάσταση λειτουργούσε (και οι δύο φούρνοι σε λειτουργία) με ανοικτές πόρτες και παράθυρα, κατά παράβαση του όρου Γ.3.γ.12 της σχετικής ΑΕΠΟ, που επέβαλε όλες οι εργασίες να πραγματοποιούνται εντός του χώρου της μονάδας με κλειστές πόρτες και παράθυρα, με συνέπεια την έκλυση σημαντικών ποσοτήτων σκόνης, καθώς παράλληλα το σύστημα ελκυσμού από τους απαγωγούς προς το σύστημα αποκονίωσης ήταν εκτός λειτουργίας.

Αναφορικά με την μη λειτουργία του σακκόφιλτρου ενώ οι φούρνοι ήταν σε λειτουργία, όπως επίσης και για τη διαφυγούσα σκόνη από τις πόρτες και τα παράθυρα που ήταν ανοικτά εν ώρα λειτουργίας των φούρνων, η εταιρεία στο σχετικό υπόμνημά της δεν αναφέρει τίποτα σχετικά. Σχετικά με την μη πραγματοποίηση μετρήσεων στα καπναέρια, η εταιρεία στο σχετικό υπόμνημά της ουσιαστικά παραδέχεται την παράβαση και αναφέρει ότι λόγω των έντονων οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει, αδυνατεί να πληρώσει τα ποσά των 6000 και 7000 ευρώ που στοιχίζουν οι μετρήσεις αυτές βάσει των προσφορών που πήρε, και πως είναι στη διάθεση της κάθε υπηρεσίας για την πραγματοποίηση των εν λόγω μετρήσεων.

Συνεπώς, οι ισχυρισμοί της εταιρείας δεν αναιρούν τη συγκεκριμένη παράβαση.

Παράβαση 3η: Ελλείψεις στον περιβάλλοντα χώρο

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι ο αύλιος χώρος της εγκατάστασης της ελεγχόμενης δραστηριότητας δεν ήταν κατάλληλα διαμορφωμένος (ασφαλτοστρωμένος ή τσιμεντοστρωμένος) και δεν είχε τοποθετηθεί τοιχίο κατά παράβαση των προβλεπομένων στον περιβαλλοντικό όρο Γ.3.γ.1. της σχετικής ΑΕΠΟ.

Αναφορικά με την ανωτέρω διαπιστωθείσα παράβαση, η εταιρεία στο σχετικό υπόμνημά της αναφέρει ότι βάσει της απόφασης της Δ/νσης Περιβάλλοντος Νομαρχίας Ευβοίας με αρ. πρωτ. 2107 της 3-6-09 είχε πάρει παράταση μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2009 για την υλοποίηση όλων των περ/κων όρων, και πως θα ζητήσει εκ νέου παράταση, καθώς αδυνατεί να υλοποιήσει αυτόν τον όρο λόγω της οικονομικής κατάστασης.

Με τα ανωτέρω η εταιρεία ουσιαστικά παραδέχεται τη συγκεκριμένη παράβαση. Ειδικά για το 6μηνης παράτασης πρέπει να αναφερθούν τα ακόλουθα:

 Η με αρ. πρωτ. 2107/3-6-09 απόφαση της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Ν.Α. Ευβοίας δεν έδωσε στην εταιρεία παράταση για την υλοποίηση των περιβαλλοντικών της όρων. Η απόφαση αυτή επέβαλε διοικητικές κυρώσεις στην εταιρεία για παραβίαση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων μετά από σχετικό έλεγχο που διενήργησε η εν λόγω υπηρεσία και δόθηκε προθεσμία 6 μηνών για συμμόρφωση, σύμφωνα με τη διαδικασία που λειτουργεί η συγκεκριμένη υπηρεσία, διαφορετικά η υπηρεσία θα εισηγείτο αυστηρότερες κυρώσεις.

 Ο έλεγχος που διενεργήθηκε από την ΕΥΕΠ ήταν ανεξάρτητος από τον προαναφερόμενο έλεγχο της της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Ν.Α. Ευβοίας και τη διαδικασία που αυτή ακολούθησε. Οι έλεγχοι της ΕΥΕΠ γίνονται ανεξάρτητα από την τυχόν αρμοδιότητα άλλης αρχής να προβαίνει σε ανάλογο έλεγχο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228Α), στο οποίο σημειώνεται επιπλέον ότι, δεν περιλαμβάνεται η διαδικασία της συμμόρφωσης. Συνεπώς ο ισχυρισμός της εταιρείας δεν αναιρεί τη συγκεκριμένη παράβαση.

Από τις παραπάνω βεβαιωθείσες παραβάσεις, προκύπτει ότι κατά τη λειτουργία της ανωτέρω μονάδας, δεν τηρούνταν τα προβλεπόμενα μέτρα και οι όροι για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, με συνέπεια τη ρύπανση και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος τόσο στον αέρα, όσο και στο έδαφος και κατ’ επέκταση στη δημόσια υγεία, κατά παράβαση των διατάξεων του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α). Συνεπώς, η ελεγχόμενη εταιρεία και οι κατά νόμο υπεύθυνοι (σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 28 του Ν. 1650/86 (όπως αυτός ισχύει) προκαλούσαν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, κατά την έννοια της παραγράφου α του άρθρου 28 του Ν. 1650/1986 όπως ισχύει.

ΕΠΙΣΗΣ: Από τα στοιχεία που τηρούνται στην ΕΥΕΠ και αφορούν σε ενέργειες άλλων συναρμόδιων υπηρεσιών, προκύπτει:

Η Ν.Α. Ευβοίας μετά από οίκοθεν έλεγχο επέβαλε με την με α.π. οικ. 1765/11-05-2010 απόφαση της προσωρινή διακοπή λειτουργίας έως την συμμόρφωση της με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και πρόστιμο 200 ΕΥΡΩ για κάθε ημέρα παράβασης της απαγόρευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: