12 Μαρ 2011

Κίνηση διαδικασίας «περιβαλλοντικής ευθύνης» για την απομάκρυνση αμιάντου και την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς στο χώρο του πρώην εργοστασίου της ΑΜΙΑΝΤΙΤ

Με το εξ. επείγον έγγραφο (αρ. πρωτ. 680/11.03.2011) της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς την Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ζητήθηκε η κίνηση διαδικασίας «περιβαλλοντικής ευθύνης» για την απομάκρυνση αμιάντου και την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς στο χώρο του πρώην εργοστασίου της «ΑΜΙΑΝΤΙΤ», στο ΔΔ Δρέπανου στο Ρίο Νομού Αχαΐας

1. Ο χώρος του πρώην εργοστασίου της ΑΜΙΑΝΤΙΤ, στην περιοχή του ΔΔ Δρέπανου στο Νομό Αχαΐας, που παρήγαγε προϊόντα αμιάντου, έχει περιέλθει λόγω πτώχευσης στην ιδιοκτησία της «Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας» και της «Διαχειριστικής Ακινήτων- Ανώνυμη Κτηματική Εταιρεία, Εταιρεία συμφερόντων Ομίλου Εταιρειών Αντζουλάτος».

2. Στον εν λόγω χώρο, έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη επικινδύνων αποβλήτων όπως εκτεθειμένων σωρών και υλικών κατεδάφισης που περιέχουν αμίαντο, διάσπαρτη σκόνη αμιαντοτσιμέντου και μισογκρεμισμένα κτίρια με στέγες αμιάντου, τόσο από επιθεώρηση που διενήργησε η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) καθώς και από τις Υπηρεσίες της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και της Περιφέρειας.

Για το λόγο αυτό έχουν πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες μια σειρά από ενέργειες και ενδεικτικά αναφέρονται:
 
• επιθεώρηση και επιβολή διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμο) από την ΕΥΕΠ, μετά από την έκδοση της 984/23.03.2010 Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης για μη τήρηση των διατάξεων της (β) σχετικής ΚΥΑ.,

• έλεγχος από τις Περιφερειακές Δ/νσεις Υδάτων και Περιβάλλοντος


• έλεγχος από τη Δ/νση Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας και επιβολή προστίμου.3. Σύμφωνα με την ΕΥΕΠ (984/23.03.2010 Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης) «Οι ιδιοκτήτες του χώρου όφειλαν να εφαρμόσουν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 της ΚΥΑ Η.Π. 13588/725/ΦΕΚ 383/Β΄/28-3-2006, που αφορούν στην «Εξυγίανση – αποκατάσταση χώρων ρυπασμένων από επικίνδυνα απόβλητα». Όπως αναλυτικά σημειώνεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 της ανωτέρω ΚΥΑ ο φορέας διαχείρισης ή ο κάτοχος των επικινδύνων αποβλήτων καταβάλλει τις δαπάνες για τη εκτέλεση των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 έργων και εργασιών.

4.  Από τις υπηρεσίες της αρμόδιας Νομαρχίας ζητήθηκε από το 2008 από τους ιδιοκτήτες του χώρου να συνταχθεί μελέτη βάσει των προδιαγραφών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την εξυγίανση και αποκατάσταση του χώρου προκειμένου να απομακρυνθεί ο αποθηκευμένος αμίαντος και να εκτελεστούν άμεσα εργασίες αποκατάστασης.

5. Η ΕΥΕΠ αργότερα επεσήμανε ότι δεν είχαν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα και ζήτησε την κατά προτεραιότητα λήψη αυτών κατόπιν σχετικής έγκρισης των εργασιών και την κατάθεση, προς έγκριση, πλήρους μελέτης εξυγίανσης – αποκατάστασης του χώρου. Σημείωσε δε ότι «σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, στις 22-08-2009 έγινε μεταφορά υλικών ή κατά άλλους επέμβαση με εργασίες στον χώρο της πρώην ΑΜΙΑΝΤΙΤ προς άγνωστη κατεύθυνση».

Επίσης επεσήμανε ότι «Oι συνιδιοκτήτες του χώρου όφειλαν εντός της τεθείσης από τη Περιφέρεια προθεσμίας να υποβάλουν την μελέτη εξυγίανσης αποκατάστασης του χώρου δεδομένου ότι πρόκειται για επικίνδυνα απόβλητα και η επί μακρόν αποθήκευσή τους εγκυμονεί κινδύνους τόσο για το περιβάλλον όσο και για τη δημόσια υγεία.

Η μεταφορά των ανωτέρω επικίνδυνων υλικών χωρίς άδεια και κατά συνέπεια χωρίς να έχουν επιβληθεί οι νόμιμες προδιαγραφές ασφαλείας έθεσε σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον και δεν απαλλάσσει την Εθνική Τράπεζα, ως συνιδιοκτήτρια του χώρου, από την ευθύνη.

Επιπλέον, οι σημερινοί ιδιοκτήτες του χώρου ως κάτοχοι πλέον των επικινδύνων αποβλήτων οφείλουν να συμμορφωθούν με την κείμενη νομοθεσία. Τέλος το γεγονός ότι οι μετρηθείσες τιμές ινών αμιάντου κατά τη συγκεκριμένη ημέρα και υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες της δειγματοληψίας ήταν κάτω από τα τιθέμενα από την νομοθεσία όρια, δεν αναιρεί τις προαναφερόμενες υποχρεώσεις των συνιδιοκτητών».

6. Από σχετική αλληλογραφία και ειδικότερα από έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη προκύπτει ότι οι σημερινοί ιδιοκτήτες του χώρου μεθόδευσαν, κατ’ εξακολούθηση, παρελκυστική τακτική, υποβάλλοντας σειρά αιτήσεων προκειμένου: α) να μετατραπούν οι διοικητικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την Δ/νση Περιβάλλοντος της πρώην ΝΑ Αχαΐας σε μελέτη αποκατάστασης και β) να λάβουν παρατάσεις, υποβάλλοντας μελέτες εξυγίανσης οι οποίες ωστόσο δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας, με αποτέλεσμα να μην έχει, μέχρι σήμερα, πραγματοποιηθεί καμία εργασία για την αποκατάσταση του χώρου.

Στη βάση των παραπάνω και δεδομένου ότι οι σημερινοί ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να αποκαταστήσουν το χώρο, εκτός από τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη νομοθεσία για τα επικίνδυνα απόβλητα, επισημάνθηκε ότι πρέπει να κινηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την περιβαλλοντική ευθύνη για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς, βάσει του Π. Δ/τος 148/2009, προκειμένου να διασφαλισθεί προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Έτσι ζητήθηκε παό την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου οφείλει, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του ΠΔ/τος 148/2009, να ξεκινήσει την εν λόγω διαδικασία, βάσει των άρθρων 9, 10 και 11, και στη συνέχεια ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να εγκρίνει τα αναγκαία μέτρα αποκατάστασης, μετά από εισήγηση της Περιφερειακής Επιτροπής Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, παράλληλα με τη διαδικασία ανάκτησης του κόστους που προκύπτει από την εφαρμογή των παραπάνω μέτρων από τους προαναφερόμενους ιδιοκτήτες «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας» και «Διαχειριστική Ακινήτων- Ανώνυμη Κτηματική Εταιρεία, Εταιρεία συμφερόντων Ομίλου Εταιρειών Αντζουλάτος». Οι ιδιοκτήτες δεν απαλλάσσονται από τις επιβληθείσες διοικητικές κυρώσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 17.

Δεν υπάρχουν σχόλια: